هیأت مدیره
دکتر وحید افشین مهر

مدیرعامل

دکتر محمد میردامادی

رئیس هیأت مدیره

دکتر عبدالعلی منصف

نایب رئیس هیأت مدیره

دکتر مسعود صالح مقدم

عضو هیأت مدیره

دکتر محمدعلی کریمی

عضو هیأت مدیره

دکتر محمدرضا سرمدی

عضو علی البدل هیأت مدیره

مهندس امیرسامان محسنی

عضو علی البدل هیأت مدیره

دکتر وحید افشین مهر دکتر وحید افشین مهر
دکتر محمد میردامادی دکتر محمد میردامادی
دکتر عبدالعلی منصف دکتر عبدالعلی منصف
دکتر مسعود صالح مقدم دکتر مسعود صالح مقدم
دکتر محمدعلی کریمی دکتر محمدعلی کریمی
دکتر محمدرضا سرمدی دکتر محمدرضا سرمدی
مهندس امیرسامان محسنی مهندس امیرسامان محسنی
افزودن ماژول جدید
0%