پروژه های ساختمانی

پروژه مدیا کاسپین

مجتمع مسکونی 28 واحدی ( تنکابن - در حال ساخت ... )

پروژه مدیا 2

مجتمع مسکونی 90واحدی با مساحت 17000 متر مربع ( تهران 1398 - 1393 )


عنوان ماژول

توضیحات ماژول در این قسمت قرار میگیرد

نام آلبوم: فیلم معرفی پروژه مدیا 2

پروژه مدیا 1

مجتمع مسکونی 48 واحدی با مساحت 11000 متر مربع ( تهران 1391 - 1388 )

افزودن ماژول جدید
0%